من از خویشتن خویش میترسم
من از حال حالم میترسم
من از دریای بی امواج
آسمانی تاریک
میترسم
از سیاهی؟نه
من از روز سیاه میترسم
من از تپش های بی امید
از نفس های بی دلیل
میترسم
من از مرگ نه
از زندگی میترسم
من از زندگی بی تو
میترسم